image28

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด หัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (สวทช.) และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ในการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารในภาพรวมของประเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายแต่ละแห่ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด หัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร ประธานในที่ประชุม, ดร.เอกอนงค์ จางบัว รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ครั้งที่ 2/2564

Share this post