image53

ภาพกิจกรรมแนะนำและสาธิต “การใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยในหน่วยงานของ Food Innopolis@Kasetsart เข้าร่วมกิจกรรม “การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw extruder) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว” 

วันพุธที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ โรงงานผลิต 1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โดยมีกำหนดการดังนี้

13:30 – 14:00 น. แนะนำเครื่องจักร

14:00 – 15:00 น. สาธิตการเดินผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

15:00 – 15:30 น. ตอบคำถาม – ข้อซักถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-942-8629-35 หรือ E-mail: ifrvrb@ku.ac.th website: www.ifrpd.ku.ac.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

Share this post