image120

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565

"เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)

FI@Kasetsart Food Forum #1/2022 “เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)”

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สำคัญในตลาด และพื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องดื่มที่ได้มาตราฐาน

วิทยากรโดย คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/465479325263803

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aL3ajpuFqW4

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 

Share this post