image125

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565

อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)”

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์ การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร รวมไปถึงการทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

และวิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้สำหรับผู้บริโภค

วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/2263603347126744
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qm4l2aEP40c

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565

ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์

Share this post