image33

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1 “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต (Food Safety and Nutrition Security Series)”

KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@KU) ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบ นวัตกรรม และข้อจำกัดในการใช้สีธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : Youtube https://youtu.be/Tp-N1tRCWMs

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และคณะ

 การเสวนาในหัวข้อ “ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสีธรรมชาติ” โดย คุณณัชชา จันไขโคตร

การเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการใช้สีผสมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โดย ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม

การเสวนาในหัวข้อ “ข้อจำกัดการใช้สีธรรมชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” โดย ดร.ประมวล ทรายทอง

Share this post