image36

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2

“การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 

(Food Safety Management along the Food Chain In the Era of COVID-19 Pandemic)” 

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 ในหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 (Food Safety Management along the Food Chain In the Era of COVID-19 Pandemic)” 

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการควบคุมและจัดการอาหารให้ปลอดภัย รวมถึงให้มุมมองในอนาคตด้านการควบคุมอาหารปลอดภัยจากภาครัฐในยุคโควิด-19 วิทยากรโดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1193667337764879

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=0-uDkdPVePA

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19

กิจกรรมเสวนา FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 ในหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 โดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

Share this post