image47

 ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3

“กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)”

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 ในหัวข้อ “กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)” 

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน เครื่องจักรที่ใช้และการทำงานของเครื่องจักรโดยภาพรวม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพองกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 3G และผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม 

วิทยากรโดย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/250160656575422Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zcHeC-24pvk

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)

 ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3

Share this post