image89

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #4

“เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)”

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #4 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)” 

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการอบแห้งที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/604348094210656

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=3X4JD87Z8f4

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

Share this post