PIC_7

 ภาพกิจกรรม Special Food Talk 2020

“อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิค-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยในตลาดยุโรป”

การบรรยายพิเศษในกิจกรรม Special Food Talk 2020 กับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยหลังวิกฤตโควิด-19 จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร

ในหัวข้อ เรื่อง “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยไปตลาดยุโรป” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตและโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดยุโรป เทรนด์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผ่านทาง Facebook  FoodInnopolis

📣📣 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/foodinnopolis/videos/2713677628958456/?vh=e&d=n📌📌ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ รบกวนช่วยทำแบบประเมินเพื่อให้ทีมงานนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการทำงานในครั้งถัดไปด้วยนะคะ https://forms.gle/tMkwPJVfFeSet4ET6 📌📌

Special Food Talk 2020 ในหัวข้อ “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิค-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยในตลาดยุโรป” โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรมอาหาร และคุณสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Food Talk 2020

Share this post