image115

ภาพบรรยายกาศการให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันฯ และห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) ณ อาคารอมรภูมิรัตน

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

Share this post