44

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย”

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย” โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งมีวิทยากรด้านวิชาการโดยอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล ให้ความรู้เกี่ยวกับ Innovative and emerging technologies of sodium reduction and flavor enhancement และ ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ Formulation & Ingredient Selection for Overcome Sodium Reduction Challenge
และวิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดของภาคอุตสาหกรรม ดร.ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการบริหาร InnoFresh Company Limited คุณนุสรา บูรณะวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ R&D New Business Development CPF (Thailand) Public Company Limited และคุณนุติ หุตะสิงห TUCK the Chef – เชฟทักษ์ และ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ให้เกียรติเป็น Moderator
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงแห่งปราชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this post