image91

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด หัวหน้าโครงการฯ และผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ และคณะทำงาน เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะประมง คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

 

Share this post