หมวดหมู่
News Workshop ปี 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”
Series ที่ 1 เรื่อง “การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives” เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565
โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับคุณวิมลวรรณ์ พิมาร ผู้จัดการหน่วยธุรกิจอาหารและโภชนาการ บริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต ตลอดจนความรู้เชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและสาธิตการผลิต Plant-Based Meat Alternatives ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) ของผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร ณ โรงงานแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ Plant-Based Meat Alternatives ประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA) สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก (Plant-Based Sausages)” ณ บริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด (Plant-Based & Analogues Pilot Plant)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ How to Make Plant – Based Meat Alternatives ใน Series ที่ 1 : https://drive.google.com/…/1-0uPRJ5QxiDUyTs0hUoQE4WcIaA…

หมวดหมู่
News Workshop

FI@Kasetsart ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 13 ท่าน เพื่อสร้างเสริมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความรู้เชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues รวมไปถึงกิจกรรมสาธิตการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ จำนวน 2 Series ได้แก่ Series ที่ 1 เรื่อง “การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives” (วันที่ 15-16 กันยายน 2565) และ Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products (วันที่ 21-22 กันยายน 2565)