หมวดหมู่
News ปี 2563

ภาพงานสัมมนาออนไลน์ Food Focus Virtual Connect Episode # 2: Impacts of Science, Technology & Innovation on Food & Beverage Industry

ภาพงานสัมมนาออนไลน์ Food Focus Virtual Connect Episode # 2: Impacts of Science, Technology & Innovation on Food & Beverage Industry

เพื่อนำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในบริบทของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

จัดโดย  Food Focus Thailand x Food Innopolis x Food Innopolis @ KU x Vega

✨Special Guest

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร

✨Special Moderator

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

ผู้จัดการโครงการ

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/foodfocusthailand/videos/2377798985851595/?vh=e&d=n

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรมอาหาร

ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2563

ภาพการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5

“General Principles of Food Hygine CXC 1-1969 Rev. 5 2020”

08/02/2564 by ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 Rev. 5 2020

เพื่อนำเสนอข้อมูล

มาตรฐานหลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร โดยแบ่งมาตรการเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.การควบคุมทั่วไปด้วยการปฏิบัติที่ดีทางสุขลักษณะ (Good Hygienic Practices GHP)

2.การควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับอันตราย ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และ

3.การควบคุมทั่วไปด้วย GHP

ตามร่างประกาศ General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCPs) System หรือเรียกย่อว่า GHPs / HACCP Rev. 5 (2020) ของ Codex Alimentarius 

โดยมี ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย Foodinnopolis@Kasetsart (FI@Kasetsart) พร้อมให้บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart (FI@KU) เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงาน ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop sevice) เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร และ Food Innopolis @ Kasetsart” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหาร

และรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และ บริษัท Yamamori Trading จำกัด

รวมถึงมีการเสวนา “ทำความรู้จักบริษัทในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” อันได้แก่ บริษัท Yamamori Trading จำกัด บริษัท KH Roberts (Thailand) จำกัด และบริษัท Eurofins Food Testing (Thailand) จำกัด 

และการเสวนาเจาะประเด็น “บริการของ Food Innopolis @ Kasetsart และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ” โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ สวทช. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทย เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

 งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart

งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และ บริษัท Yamamori Trading จำกัด

การเสวนา “ทำความรู้จักบริษัทในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

การเสวนาเจาะประเด็น “บริการของ Food Innopolis @ Kasetsart และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ” โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

หมวดหมู่
News ปี 2563

 การประชุมเข้าร่วม “โครงการการติดตั้งระบบการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Smart pilot plant management system)” และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม ตัวแทนคณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม “โครงการการติดตั้งระบบการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Smart pilot plant management system)” และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหารและสารสกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรของหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร และ บพข. และเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารโรงงานต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การประชุม“การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร. วิชชา อิ่มอร่าม เข้าร่วมประชุม

การประชุม“การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุม“การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่
News ปี 2563

 ภาพกิจกรรม Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) และฝ่ายวิชาการหลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร และนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp (JBC) 2020: Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ ที่ประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอาหารก่อนส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation contest) ระดับมัธยมศึกษา โดยผ่านการนำเสนอของหน่วยงานในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะประมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม และมีน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทีม จากทั่วประเทศ! เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  ทั้งนี้ กิจกรรมภายในค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ FI Innovation Contest 2021 หรือโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร ภายใต้การดำเนินงานโดย FI Accelerator รวมถึงกิจกรรม Mini Open House ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พิธีเปิดค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020)

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

ภาพกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020)

ภาพกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020)

ภาพกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020)

ภาพกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020)

หมวดหมู่
News ปี 2563

Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

📣📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 📣📣📣 

Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020 เปิดรับสมัครแล้ว !!!

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวน น้อง ๆ ระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

ภายใต้หัวข้อ : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต

Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation

📍วันที่ 24 – 25 ต.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร

• วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

• แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

• เปิดบ้านระบบนิเวศนวัตกรรมด้านอาหารและที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ FI Innovation Contest 2021

สิทธิประโยชน์

• รับ Certificate เพื่อใช้ยื่นประกอบการรับสมัคร TCAS 1 ที่คณะประมง วิทยาศาสตร์

และอุตสาหกรรมเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากมีคุณสมบัติดังนี้ เตรียมทีม แล้วมาสมัครเลย

• กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

• มีจำนวนสมาชิก 5 คน/ทีม

• มีสมาชิกในทีม อย่างน้อย 4 คน กำลังศึกษาในสาย คณิต-วิทย์

• มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน

สมัครเข้าร่วมโครงการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามลิงก์ด้านล่าง หรือสแกนผ่าน QR-CODE

ตั้งแต่วันนี้ – 11 ต.ค. 63 https://forms.gle/Y2VmbDnysVLV9gKH9

ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม วันที่ 14 ต.ค. 63

ไม่มีค่าใช้จ่าย อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพงศ์พิพัฒน์ สนม และคุณกรองจิตร สมใส

โทร 081 255 7498/ 091 713 5433

อีเมล: fi.kasetsart@gmail.com

อีเมล: foodinnopolis.accelerator@gmail.com

Facebook fan Page: FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)

โปสเตอร์กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

 โปสเตอร์กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

 

โปสเตอร์กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

 

หมวดหมู่
News ปี 2563

งานสัมมนาออนไลน์ Food Focus Virtual Connect Episode # 2:

กิจกรรม Food Focus Virtual Connect Episode # 2 “Impacts of Science, Technology & Innovation on Food & Beverage Industry”

🎥  Monday 29 June 2020, 10.30 A.M. – Noon

Brought to you by: Food Focus Thailand x Food Innopolis x

Food Innopolis @ KU x Vega

ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีหลากหลายปัจจัยมารุมเร้า ทั้งสงครามการค้า ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และอื่นๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องรู้เท่าทัน รับมือและปรับตัวให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวผ่านอุปสรรคไปได้…จริงหรือไม่…อย่างไร?

พบกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในบริบทของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กับ Food Focus Virtual Connect

🎥 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น.

✨Special Guest

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร

✨Special Moderator

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

ผู้จัดการโครงการ 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

———————

Science, Technology and Innovation Talk

🚀 Global Perspective

ความสำคัญของ STI ในการพัฒนาประเทศ…ระดับโลก

🚀 ASEAN Perspective

ความสำคัญของ STI ในระดับภูมิภาค…กลุ่มประเทศอาเซียน

🚀 Thailand Perspective

ความสำคัญของ STI ในประเทศไทย…สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

🚀 SMEs and STI

แนวทางการเพิ่มความสามารถในการสร้างนวัตกรรม…ระดับ SMEs

***สามารถลงทะเบียนรับชมการถ่ายทอดสดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย***

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/FFVCEP2

📝 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/DetailFFVC2

…แล้วพบกันที่ ♥️Food Focus Virtual Connect ♥️…

#FoodFocusVirtualConnect #FoodFocusThailand #FoodInnopolis #FoodInnopolisKU #KasetsartUniversity #STI #Science #Technology #Innovation #ScienceTechnologyInnovation #FoodandBeverage #Foodindustry #SMEs #FoodSMEs

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Food Focus Virtual Connect Episode # 2 “Impacts of Science, Technology & Innovation on Food & Beverage Industry”

หมวดหมู่
News ปี 2563

 ภาพกิจกรรม Special Food Talk 2020

การบรรยายพิเศษในกิจกรรม Special Food Talk 2020 กับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยหลังวิกฤตโควิด-19 จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร

ในหัวข้อ เรื่อง “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยไปตลาดยุโรป” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตและโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดยุโรป เทรนด์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผ่านทาง Facebook  FoodInnopolis

📣📣 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/foodinnopolis/videos/2713677628958456/?vh=e&d=n📌📌ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ รบกวนช่วยทำแบบประเมินเพื่อให้ทีมงานนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการทำงานในครั้งถัดไปด้วยนะคะ https://forms.gle/tMkwPJVfFeSet4ET6 📌📌

Special Food Talk 2020 ในหัวข้อ “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิค-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยในตลาดยุโรป” โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรมอาหาร และคุณสุธีรา อาจเจริญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Food Talk 2020

หมวดหมู่
News ปี 2563

Special Food Talk 2020

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart)

ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมกิจกรรม Special Food Talk กับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยหลังวิกฤตโควิด-19 กับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยไปตลาดยุโรป”

มาร่วมรับฟังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตและโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดยุโรป เทรนด์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎥 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ทาง Facebook Live FoodInnopolis

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย https://forms.gle/Km7ppSMB84X9iNbs8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 09-4341-7111, 09-4340-4333, 09-4249-7333

อีเมล bd@foodinnopolis.or.th

Facebook: FoodInnopolis

www.foodinnopolis.or.th

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/foodinnopolis/videos/2713677628958456

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0_1_oUpnCMo

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Special Food Talk 2020 ในหัวข้อ “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิค-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยในตลาดยุโรป” โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร

หมวดหมู่
News ปี 2563

การประชุมปิดโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด หัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (สวทช.) และคณะ คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าร่วมประชุมปิดโครงการวิจัย “ศักยภาพการกลับคืนสู่สภาวะปกติของโซ่อุปทานธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการส่งออกตลาดสหภาพยุโรปภายหลังโควิค-19” เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและไทยด้านการเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิค-19 รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการสร้างมาตรฐาน เพื่อใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายหลังวิกฤตโควิค-19 ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมปิดโครงการ “ศักยภาพการกลับคืนสู่สภาวะปกติของโซ่อุปทานธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการส่งออกตลาดสหภาพยุโรปภายหลังโควิด-19” วันที่ 25 พ.ค. 2563

การประชุมปิดโครงการ “ศักยภาพการกลับคืนสู่สภาวะปกติของโซ่อุปทานธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการส่งออกตลาดสหภาพยุโรปภายหลังโควิด-19” วันที่ 25 พ.ค. 2563