หมวดหมู่
Knowledge Forum ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #7/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ “มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)” 🍄🌿

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

– ความสำคัญของมัยคอโปรตีนและกระบวนการผลิต

– คุณสมบัติและการประยุกต์เป็นส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่

ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

👩‍💼 วิทยากรโดย

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/6W4BnD3nXg49LHta9

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart#FIKU#FIKUFoodForum#Foodforum

หมวดหมู่
Knowledge Forum ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #7/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ “มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)” 🍄🌿

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– ความสำคัญของมัยคอโปรตีนและกระบวนการผลิต
– คุณสมบัติและการประยุกต์เป็นส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่
– ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/6W4BnD3nXg49LHta9

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th
#FIKasetsart#FIKU#FIKUFoodForum#Foodforum

หมวดหมู่
Knowledge Forum News ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #6/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2023 ในหัวข้อ “แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์และชีวสารสนเทศเพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก (Novel Food Cultures Using Metabolomics and Bioinformatics Approaches and Their Applications in Fermented Foods)” 🌿

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

– แนวทางการคัดเลือกกล้าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า

การประเมินประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ

– การใช้ประโยชน์จากกล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

👩‍💼 วิทยากรโดย

ดร.รัชธิดา เดชอุดม

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/Dn6xkgxtH1DquDXK7

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart#FIKU#FIKUFoodForum#Foodforum

หมวดหมู่
Knowledge Forum

 FI@Kasetsart Food Forum #3/2565 ส่วนผสมจากแป้งสำหรับอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ (Starch-derived Ingredients for Low Glycemic Index Diets)

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2022 ในหัวข้อ “ส่วนผสมจากแป้งสำหรับอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ (Starch-derived Ingredients for Low Glycemic Index Diets)”  วิทยากรโดย ดร.จารุพร รักใหม่ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเด็นการบรรยาย

– บทบาทและกลไกของส่วนผสมในการลดค่าดัชนีน้ำตาล

– ส่วนผสมอาหารจากแป้งดัดแปรและแป้งทนย่อยเพื่อลดค่าดัชนีน้ำตาล

– กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University 

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/426829492599747

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=irIod6ur0Jw&t=4572s

FI@Kasetsart Food Forum #3/2565 ส่วนผสมจากแป้งสำหรับอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ (Starch-derived Ingredients for Low Glycemic Index Diets)
หมวดหมู่
Knowledge Forum

FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 ในหัวข้อ “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)”  วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเด็นการบรรยาย

– อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์

– การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร

– การทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

– วิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้สำหรับผู้บริโภค

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University 

ลิงก์การบรรยาย:
Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/2263603347126744
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qm4l2aEP40c

FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)
หมวดหมู่
Knowledge Forum

FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 “Beverage Production Technology and Basic Plant Design”

FI@Kasetsart Food Forum #1/2022 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)”

วิทยากรโดย คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเด็นการบรรยาย

– เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่สำคัญในการผลิต 

– ปัจจัยและพื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องดื่มที่ได้มาตราฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/465479325263803

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aL3ajpuFqW4

FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 "Beverage Production Technology and Basic Plant Design"
หมวดหมู่
Knowledge Forum

 FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #4

กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหาร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโภชนาการมหิดลและศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC) 

9 November 2021, 10.00 – 11.30 a.m. 
ผ่านช่องทาง KU Cisco Webex 

 FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #4
หมวดหมู่
Knowledge Forum

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #3

กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ“Cryogenic Nitrogen Technology for Enhancing Extraction and Preservation of Bioactive Ingredients in Food (เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจนิกในการสกัดและการยืดอายุการเก็บรักษาของส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน)” วิทยากรโดย Prof. Stéphane Desobry และ Mr. Guillaume Gillet 

ประเด็นการบรรยาย

– Pressurized Cryogenic N2 Technology: A novel food processing for future bioactive ingredients preservation

– Opportunity of Pressurized Cryogenic N2 Technology for food SMEs: pilot-scale applications 

2 November 2021, 03.00 – 04.30 p.m.  

Facebook Live Streaming: FoodInnopolis at Kasetsart University

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1246621209171280

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0z13sJ-Wq7c

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #3
หมวดหมู่
Knowledge Forum

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #2

กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การใช้ Gut Model เพื่อการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน (Gut Model for Functional Food Development)”  

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ Suttipun Keawsompong, Ph.D. Associate Professor, Daniel Commane, Ph.D., D.Sc. Associate Professor, Min-Tze Liong, Ph.D. Professor, Massalin Nakaphichit, Ph.D. Assistant Professor และ Miss Sim Eileen

key technology: Simulated human gut model 

ประเด็นการบรรยาย
– แบบจำลองระบบทางเดินอาหารของมนุษย์กับการพัฒนานวัตกรรมอาหารฟังก์ชัน
– แนวทางการใช้แบบจำลองระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ในการศึกษาการกล่าวอ้างของส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่และอาหารฟังก์ชันเพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
– โอกาสและแนวทางการต่อยอดการวิเคราะห์หน้าที่ของส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่จาก human gut model สู่การทำวิจัยในมนุษย์

26-27 October 2021 

Facebook Live Streaming: FoodInnopolis at Kasetsart University

  • Session A: 26 October 2021, 01.30-04.30 p.m. 
  • Session B: 27 October 2021, 10.00-12.00 a.m.
  • Session C: 27 October 2021, 01.00-04.00 p.m.

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: 

Session A: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1006665443515554

Session B: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/162484772767173

Session C: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1085126575359512

Youtube:

Session A: https://www.youtube.com/watch?v=Coaf4iNBGPk
Session B: https://www.youtube.com/watch?v=1DzJ10OQvvs
Session C: https://www.youtube.com/watch?v=aUeROHKzW5w                     

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #2
หมวดหมู่
Knowledge Forum

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #1 “Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology”

กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology” โดย Mr. Gordon Young and Mr. Dennis Forte, FoodStream Pty Ltd.

26 October 2021, 09.00 – 12.15 a.m.

Live Streaming from Australia: via KU Cisco Webex

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #1  “Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology”