image40

 การประชุมเข้าร่วม “โครงการการติดตั้งระบบการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Smart pilot plant management system)” และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม ตัวแทนคณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม “โครงการการติดตั้งระบบการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Smart pilot plant management system)” และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหารและสารสกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรของหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร และ บพข. และเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารโรงงานต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การประชุม“การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร. วิชชา อิ่มอร่าม เข้าร่วมประชุม

การประชุม“การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุม“การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Share this post