44

งานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความขอบคุณ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เนื่องในงานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” (งานเกษียณ อก.) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this post