14

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) และประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA)

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) และประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA)
โครงการฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ในการอบรมด้านกฎหมายและแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues และทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ “From Consumer Product Idea to Product Design Specification” เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Plant-Based Meat Alternatives และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต้นแบบ ให้เป็นเมนูอาหารที่สามารถรับประทานได้!!

ผลของการจัดกิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives อย่างครอบคลุมตั้งแต่การรู้จักส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต ความรู้เชิงธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต semi-finished product จนสามารถนำไปต่อยอดได้เป็น finished product อีกด้วย
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1-6d0Fu3oNdadbB8zWJApjpIEdJXikgMd?fbclid=IwAR1i86fZTWb_Emt77h0rrUfABnXMdMrgj7XAcORpj4uAJq5QQeXAC9MznNw

Share this post