ไม่พบกิจกรรม!

ข่าวสาร

Special Food Talk 2020

“อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิค-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยในตลาดยุโรป”

การประชุมปิดโครงการวิจัย

“ศักยภาพการกลับคืนสู่สภาวะปกติของโซ่อุปทานธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการส่งออกตลาดสหภาพยุโรปหลังโควิค-19”