image9 (1)

FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 “Beverage Production Technology and Basic Plant Design”

FI@Kasetsart Food Forum #1/2022 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)”

วิทยากรโดย คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเด็นการบรรยาย

– เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่สำคัญในการผลิต 

– ปัจจัยและพื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องดื่มที่ได้มาตราฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/465479325263803

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aL3ajpuFqW4

FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 "Beverage Production Technology and Basic Plant Design"

Share this post