image10

FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 ในหัวข้อ “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)”  วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเด็นการบรรยาย

– อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์

– การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร

– การทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

– วิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้สำหรับผู้บริโภค

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University 

ลิงก์การบรรยาย:
Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/2263603347126744
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qm4l2aEP40c

FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

Share this post