image126

 FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

📣📣 Save the Date!!

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) 

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 

ในหัวข้อ “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)” 

🔍ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

– อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์

– การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร

– การทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

– วิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้สำหรับผู้บริโภค

วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

🎥ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University 

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/oLZBcDekRREkUKRbA

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

รูปข่าว: 

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565

Share this post