image7

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1  “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต (Food Safety and Nutrition Security Series)”

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1: KU-FIRST Webinar; Food Safety and Nutrition Security Series เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต” 

โดยได้รับเกียรติจากคุณณัชชา จันไขโคตร นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการกองอาหาร สำงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการผ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 น. เวลา 13.00-15.45 น. 

ผ่านช่องทาง <<Live>> Youtube 

ลิงก์การบรรยาย: 

Youtube: https://youtu.be/Tp-N1tRCWMs

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1  “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต (Food Safety and Nutrition Security Series)”

Share this post