image34

 FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 (Food Safety Management along the Food Chain In the Era of COVID-19 Pandemic)”

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19” 

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) 

วิทยากรโดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พร้อมถ่ายทอดแนวทางในการควบคุมและจัดการอาหารให้ปลอดภัย รวมถึงให้มุมมองในอนาคตด้านการควบคุมอาหารปลอดภัยจากภาครัฐในยุคโควิด-19

🎥 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/S1WpoKgm4R1KijFy8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19

Share this post