image2

 FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 “กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)”

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 “กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)

วิทยากรโดย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเด็นการบรรยาย
– เทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน เครื่องจักรที่ใช้ และการทำงานของเครื่องจักรโดยภาพรวม
– ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพองกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 3G และผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/250160656575422

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zcHeC-24pvk

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 “กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)”

Share this post