image52

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3

“กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)”

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 “กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) 

วิทยากรโดย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน เครื่องจักรที่ใช้และการทำงานของเครื่องจักรโดยภาพรวม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพองกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 3G และผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม

🎥 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/dZSFLK9du92Uszw88

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #3 กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง (Extrusion processing and extruded food products)

Share this post