image94

 FI@Kasetsart Food Talks 2021 #4

“เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)”

🚩🚩 พบกับกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)”

วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการอบแห้งที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

🎥 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/Wv2sZgfyZvGAE8eq5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this post