1

FI@Kasetsart ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 13 ท่าน เพื่อสร้างเสริมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความรู้เชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues รวมไปถึงกิจกรรมสาธิตการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ จำนวน 2 Series ได้แก่ Series ที่ 1 เรื่อง “การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives” (วันที่ 15-16 กันยายน 2565) และ Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products (วันที่ 21-22 กันยายน 2565)

Share this post