การวิเคราะห์และทดสอบอาหารขั้นสูง
(Advanced Food Testing and Analysis)

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ให้แก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีศูนย์ให้บริการ 3 แห่งตามลักษณะความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

ศูนย์ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
2 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  1. กลุ่มเครื่องมือทางการแยก
  2. กลุ่มเครื่องมือทางกายภาพ
  3. กลุ่มเครื่องมือทางชีวภาพ
  4. กลุ่มเครื่องมืออื่นๆ

ลงทะเบียนขอรับบริการ
บนระบบออนไลน์​

จองวันที่ใช้งาน
บนระบบออนไลน

ติดต่อเข้าใช้บริการ
กับเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

แสกน QR code

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

(Food Quality Assurance Service Center: FQA)

ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบอาหาร เครื่องดื่มและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อขึ้นทะเบียน หรือเอกสารรับรองผลการวิเคราะห์ มีลักษณะการให้บริการ ดังนี้

  1. ทดสอบทางเคมีและกายภาพ (Chemical and Physical Testing Unit)
  2. ทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Testing Unit)
  3. ทดสอบโปรตีนก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen)

  1. ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร และการแปรผลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
  2. ทดสอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

Slide

ห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

รายการวิเคราะห์ทดสอบและอัตราค่าบริการ

Slide

ห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

ขั้นตอนการให้บริการ

Slide

ห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

Next
Prev

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีศูนย์ให้บริการ 3 แห่งตามลักษณะความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

1. บริการตรวจวิเคราะห์

1.1 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ได้แก่ วัตถุดิบไม้ วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล วัตถุดิบสมุนไพร วัตถุดิบทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และวัตถุดิบเส้นใย

1.2 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นใยและผ้า ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง และงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ


2. บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับบริการ
สถาบันค้นคว้าผลิตผลเกษตรฯ มก.

ใบขอรับบริการ /
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
เครื่องมือวิเคราะห์ / ทดสอบ