Slide 1
A Professional Solution and
Service Provider for Food Industry
Slide 2
A Professional Solution and
Service Provider for Food Industry
Slide 2
A Professional Solution and
Service Provider for Food Industry
Slide 2
A Professional Solution and
Service Provider for Food Industry
Slide 2
A Professional Solution and
Service Provider for Food Industry
Slide 2
A Professional Solution and
Service Provider for Food Industry
next arrow
previous arrow

ข่าวสารและกิจกรรม

“A professional solution and
service provider for food industry”

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Food Innopolis@Kasetsart) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในด้านการขยายขนาดการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม FoodInnopolis@Kasetsart มีการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ให้บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
 • ให้บริการพื้นที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)
 • ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • ให้บริการเช่าใช้พื้นที่ทดลองการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร
 • ให้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดเสมือนส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร Virtual Food Ingredients & Packaging Libraries
 • การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 บันทึกข้อตกลงเลขที่ MOU-CO-2562-10607-TH ภายใต้บันทึกความร่วมมือโครงการย่อย 1/2562 โครงการบริหารจัดการแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการยกระดับนวัตกรรมอาหารและเพิ่มศักยภาพ SMEs และ FoodTech Startups” ซึ่งมีการบูรณาการหลาย หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงสร้างการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อมุ่งส่งเสริมการยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ FoodTech Startups โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ SMEs และ
FoodTech Startups ในระดับนานาชาติ

บูรณาการหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

 • 1
  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • 2
  บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างหน่วย งานรัฐและเอกชน
  และพัฒนารูปแบบการบริการที่ตอบโจทย์ ผู้ประกอบการในทุกระดับ
 • 3
  พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ ให้สร้างสรรค์สินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย
 • 4
  สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  และเชื่อมโยงประเทศไทยกับห่วงโซ่มูลค่าอาหารของโลก

               เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับ การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารในด้านการขยายขนาดการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับ อุตสาหกรรม

Service Platform

Food Innopolis มีบริการในรูปแบบ Service Platform ซึ่งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับบริษัทเอกชน
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารของ Food Innopolis จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีดังต่อไปนี้

แพลทฟอร์มการให้บริการของ FI@Kasetsart

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Food Innopolis@Kasetsart) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ซึ่งมีการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งสิ้น 6 รูปแบบ