Facilities

ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ทันสมัยให้แก่ ผู้ประกอบการ และนักวิจัยภาครัฐและเอกชน เพื่อทำการวิจัยศึกษาสภาวะคุณสมบัติ และวิเคราะห์ทดสอบคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการจะกระจายตามหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร: เครื่องมือในกระบวนการผลิตอาหารระดับโรงงานต้นแบบ กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่การผลิตส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน

2. คณะประมง: การผลิตส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชันจากวัตถุดิบการประมง

3. คณะวิทยาศาสตร์: การวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

4. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร: การขยายกำลังการผลิตในระดับโรงงานของกระบวนการทำแห้งของผลิตภัณฑ์ เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ รีทอร์ท และอื่นๆ

5. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร: การสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง