Future Food Lab
/ Food Ingredient
& Packaging Libraries

บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) สำหรับให้ผู้ประกอบการทำการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าใช้บริการจะได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ของตนได้ด้วยตัวเอง โดยมีพื้นที่ให้บริการ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start Up ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทีมงานที่สามารถเข้ามาทำวิจัย ในพื้นที่ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้ประกอบการต้องมีหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เดิมที่ชัดเจน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวางแผนการทดลอง เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
 2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของสถาบันค้นคว้าฯ (BD@IFRPD) แนะนำหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
 3. ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มเปิดโครงการ และแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ พร้อมลงนาม และชำระเงิน ณ ฝ่ายงานการเงินของสถาบันค้นคว้าฯ (IFRPD)
 4. ผู้เชี่ยวชาญนัดหมายวันเข้าใช้บริการ แจ้งรายการอุปกรณ์ และวัตถุดิบ (Ingredients) กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจของสถาบันค้นคว้าฯ
 5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของสถาบันค้นคว้าฯ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ
 6. ผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบฟอร์มเบิกใช้อุปกรณ์ วัตถุดิบ และแบบตารางเข้าใช้บริการ
 7. ผู้เชี่ยวชาญแจ้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจของสถาบันค้นคว้าฯ สิ้นสุดโครงการ
 8. ผู้ประกอบการทำการประเมินการใช้บริการ

รายการอุปกรณ์เครื่องมือ
ภายในห้องปฏิบัติการ

 • เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
 • เตาปิ้งย่าง
 • เครื่องปั่นฟองนม
 • เครื่องปั่นอาหาร
 • ที่ปั่นแบบมือจับ
 • ตะกร้อไฟฟ้า
 • หม้อต้มแรงดัน
 • หม้อหุงต้ม
 • กระทะ
 • ปืนพ่นไฟ
 • กระบอกวิปครีม
 • กระบอกบีบวิปครีม
 • กระบอกทำโซดา
 • มีด
 • เขียง
 • ครกหิน
 • เครื่องแก้ว
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิระบบดิจิทัล

 

 

 

รายการวัตถุดิบ (Ingredients)
ที่ให้บริการ

 • Acidity regulator
 • Anticaking agent
 • Bulking agent
 • Color
 • Emulsifier
 • Gelling agent
 • Preservative
 • Stabilizer
 • Sweetener
 • Thickener
 • Flavoring agent
 • Texture modifier

อัตราค่าใช้บริการ

1 period (p) = 2,500 บาท (ราคาปกติ)

* 1 period = 3 ชั่วโมง

อัตราราคาพิเศษเฉพาะปี 2565

 • 2-4 p = 2,000 บาท/p (ลด 20%)
 • 5-9 p = 1,750 บาท/p (ลด 30%)
 • 10-12 p = เหมาจ่าย 15,000 บาท
 • แบบฟอร์มสำหรับการขอรับบริการ

  1. แบบฟอร์มเปิดโครงการ
  2. แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  3. แบบฟอร์มเบิกใช้อุปกรณ์ วัตถุดิบ
   (Ingredients) และแบบตารางเข้าใช้บริการ

  คุณสาวิณี สมุทรรัตน์
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Food Ingredient library & Packaging Library

  ห้องสมุดส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารให้บริการฐานข้อมูลด้านส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารในรูปแบบ “ห้องสมุดส่วนผสมอาหารเสมือน (Virtual food ingredient library & packaging library)” โดยเป็นฐานข้อมูลด้านการรวบรวมจัดกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมอาหารที่มีอยู่ในระดับอุตสาหกรรม และระดับงานวิจัยทางวิชาการ

  รวมถึงการจัดแสดงนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างชิ้นงานและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของวัสดุ และภาชนะบรรจุที่มีจำหน่ายในปัจจุบันของผู้ผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยห้องสมุดเสมือนนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ยังมีบริการห้องสมุดส่วนผสมอาหาร ณ บริเวณชั้น 2 โรงงานผลิตที่ 2 ของสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้บริการส่วนผสมอาหารชนิดต่างๆ เพื่อการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบด้วยตนเองกับห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

  ห้องสมุดส่วนผสมอาหารเสมือน
  (Virtual library)

  ห้องสมุดส่วนผสมอาหาร ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร Food Ingredient Library @IFRPD

  ลักษณะการให้บริการ

  ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลส่วนผสมอาหารและข้อมูลบรรจุภัณฑ์อาหารผ่านเว็บไซต์และมีการจัดแสดงข้อมูลในลักษณะการแสดงตัวอย่างจริง (Exhibition) ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลักษณะการให้บริการ

  จัดแสดงข้อมูลเบื้องต้น และแสดงตัวอย่างส่วนผสมอาหารจริง ณ บริเวณ ชั้น 2 โรงงานผลิตที่ 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โดยสามารถนำส่วนผสมอาหารนี้ทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยตนเองได้ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญของห้อง ปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

 • สารควบคุมความเป็นกรด (Acidity regulator)
 • สารป้องกันการจับเป็นก้อน (Anticaking agent)
 • สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoaming agent)
 • สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (Antioxidant)
 • สารฟอกสี (Bleaching agent)
 • สารเพิ่มปริมาณ (Bulking agent)
 • สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbonating agent)
 • สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (Carrier)
 • สี (Colour)
 • สารคงสภาพของสี (Colour retention agent)
 • อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)
 • เกลืออิมัลซิไฟอิ้งค์ (Emulsifying salt)
 • สารทำให้แน่น (Firming agent)
 • สารเพิ่มรสชาติ (Flavour enhancer)
 • สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง (Flour treatment agent)
 • สารทำให้เกิดฟอง (Foaming agent)
 • สารทำให้เกิดเจล (Gelling agent)
 • สารเคลือบผิว (Glazing agent)
 • สารทำให้เกิดความชุ่มชื้น (Humectant)
 • ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษา
 • อาหาร (Packaging gas)
 • สารกันเสีย (Preservative)
 • ก๊าซที่ใช้ขับดัน (Propellant)
 • สารช่วยให้ฟู (Raising agent)
 • สารช่วยจับอนุมูลโลหะ (Sequestrant)
 • สารทำให้คงตัว (Stabilizer)
 • สารให้ความหวาน (Sweetener)
 • สารให้ความข้นเหนียว (Thickener)
 • แป้งแปรสภาพ (Modified starch)
 • เอนไซม์ (Enzyme)
 • สารอาหารฟังก์ชัน (Functional compounds)
 • วัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavouring agent)
 • สารทำให้เปียก (wetting agent)
 • ช่วยให้โครงสร้างผลึกน้ำแข็งมีความคงตัว (Ice structuring protein)
 • สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส