Food Pilot Plant /
Food Maker Space /
Market Analysis

Food Pilot Plant

บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารที่ได้รับมาตรฐาน GMP และการขยายขนาดการผลิตจากการวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารด้านส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน (Functional ingredient) กระบวนการผลิตส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชันด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Novel processing and functional food ingredient processing) และการสกัดสารสำคัญจากพืช เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Plant extraction for food industry)

ซึ่งการให้บริการจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

Food Maker Space

ให้บริการพื้นที่ห้องครัวสมัยใหม่และอุปกรณ์สำหรับทดลองผลิตอาหารจากไอเดียเริ่มต้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีลักษณะเป็นครัวสมัยใหม่ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยผู้ประกอบการสามารถทดลองทำสูตรอาหาร หรือพัฒนาสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

Market Analysis

                       การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น การวิเคราะห์ตลาดการเชื่อมโยงกับแหล่งทุนการให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและการสำรวจตลาด วิจัยตลาด และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภครวมทั้งให้บริการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่ทันสมัยภายใต้การให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ