Knowledge Forum

ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร โดยคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน SMEs และ Startups ในการทำวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ขอบเขตด้าน กระบวนการแปรรูปอาหารแบบใหม่ (Novel food processing) / อาหารปลอดภัย (Food safety) / ส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่ (Functional ingredients) / บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food packaging) / การะประเมินทางประสาทสัมผัสและการออกแบบอาหาร (Sensory evaluation & food design) / การวิเคราะห์และทดสอบอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced technology for food analysis) / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร (Innovative food product) และ การอบรมการใช้เครื่องมือและอื่นๆ (Facility training and others)

ขอบเขตการบรรยาย

Novel Food
Processing

Food Safety

Functional
Ingredients

Food Packaging

Sensory evaluation &
food design

Advanced Technology
for Food Analysis

Innovative Food
Product

Facility Training
and others

สรุปกิจกรรมการบรรยาย / สัมมนา / แนะนำและสาธิตการใช้เครื่องมือ

FI@Kasetsart Food Forum

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)...

Read More

FI@Kasetsart Food Forum

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)...

Read More

FI@Kasetsart Food Forum

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)...

Read More