01

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model” ณ สำนักงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และทีมอาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการโปรแกรม FoodInnopolis Accelerator เป็นวิทยากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปต้นแบบ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this post