No event found!

Events / News

Tetrad Test : Thurstonian concept, data collection and analysis and applications

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส Tetrad Test :…

FI@Kasetsart Food Forum #6/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2023…

PADTHAI Social Enterprise # 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร…

FI@Kasetsart Food Forum #5/2566

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023…

Sial Shenzhen 2023

โครงการ “การผลักดันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยในงาน Sial Shenzhen 2023 ไปสู่ตลาดจีน” ภายใต้การดำเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ…

Vienna Startup Package

NIA ร่วมกับ Vienna Business Agency และ Advantage Austria สาธารณรัฐออสเตรีย รับสมัครคัดเลือก…