No event found!

Events / News

THAIFEX – ANUGA 2023

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Thaifex – Anuga 2023” ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม…

ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โปรแกรมเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการแปรรูปและสร้างนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตลอด Value Chain เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายในโครงการจะได้พบกับกิจกรรม 👨‍🌾เพิ่มองค์ความรู้ 👨‍🌾เพิ่มประสิทธิภาพ 👨‍🌾เข้าใจแบรนด์สินค้าสร้างมูลค่า 👨‍🌾เพิ่มโอกาสในการขาย…

อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

จัดโดย..สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสังกัด สวทช. 🍁 กลุ่มเป้าหมาย:สถานประกอบการและผู้สนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0โดยมี Key Highlightsคือ..1. เพื่อเข้าใจหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.…

FI@Kasetsart Food Forum #2/2023 “อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food For Brain Healthy)”

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023…

TFI-SCALE Program @Kasetsart University

วันที่ 21 มีนาคม 2566 TFI-SCALE Program @Kasetsart University นำโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์…

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ…