image16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย Foodinnopolis@Kasetsart (FI@Kasetsart) พร้อมให้บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart (FI@KU) เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงาน ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop sevice) เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร และ Food Innopolis @ Kasetsart” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหาร

และรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และ บริษัท Yamamori Trading จำกัด

รวมถึงมีการเสวนา “ทำความรู้จักบริษัทในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” อันได้แก่ บริษัท Yamamori Trading จำกัด บริษัท KH Roberts (Thailand) จำกัด และบริษัท Eurofins Food Testing (Thailand) จำกัด 

และการเสวนาเจาะประเด็น “บริการของ Food Innopolis @ Kasetsart และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ” โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ สวทช. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทย เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

 งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart

งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และ บริษัท Yamamori Trading จำกัด

การเสวนา “ทำความรู้จักบริษัทในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

การเสวนาเจาะประเด็น “บริการของ Food Innopolis @ Kasetsart และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ” โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

Share this post