หมวดหมู่
News Workshop ปี 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model” ณ สำนักงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และทีมอาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการโปรแกรม FoodInnopolis Accelerator เป็นวิทยากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปต้นแบบ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News Workshop ปี 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) และประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA)

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) และประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA)
โครงการฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ในการอบรมด้านกฎหมายและแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues และทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ “From Consumer Product Idea to Product Design Specification” เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Plant-Based Meat Alternatives และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต้นแบบ ให้เป็นเมนูอาหารที่สามารถรับประทานได้!!

ผลของการจัดกิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives อย่างครอบคลุมตั้งแต่การรู้จักส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต ความรู้เชิงธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต semi-finished product จนสามารถนำไปต่อยอดได้เป็น finished product อีกด้วย
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1-6d0Fu3oNdadbB8zWJApjpIEdJXikgMd?fbclid=IwAR1i86fZTWb_Emt77h0rrUfABnXMdMrgj7XAcORpj4uAJq5QQeXAC9MznNw

หมวดหมู่
News Workshop ปี 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”
Series ที่ 1 เรื่อง “การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives” เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565
โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับคุณวิมลวรรณ์ พิมาร ผู้จัดการหน่วยธุรกิจอาหารและโภชนาการ บริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต ตลอดจนความรู้เชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและสาธิตการผลิต Plant-Based Meat Alternatives ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) ของผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร ณ โรงงานแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ Plant-Based Meat Alternatives ประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA) สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก (Plant-Based Sausages)” ณ บริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด (Plant-Based & Analogues Pilot Plant)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ How to Make Plant – Based Meat Alternatives ใน Series ที่ 1 : https://drive.google.com/…/1-0uPRJ5QxiDUyTs0hUoQE4WcIaA…

หมวดหมู่
News Workshop

FI@Kasetsart ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 13 ท่าน เพื่อสร้างเสริมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความรู้เชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues รวมไปถึงกิจกรรมสาธิตการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ จำนวน 2 Series ได้แก่ Series ที่ 1 เรื่อง “การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives” (วันที่ 15-16 กันยายน 2565) และ Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products (วันที่ 21-22 กันยายน 2565)